Algemene voorwaarden

2dehandsekeukens BVBA
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bij een voornemen om bij ons een mooie tweedehandse keuken aan te kopen, danken wij u van harte en hopen u een keuken aan te kunnen bieden die aansluit op uw wensen.

ART.1 Indien een klant een keuken aankoopt en om bepaalde redenen 2dehandsekeukens BVBA niet de keuken kan leveren dan gaat de klant akkoord om een andere keuken uit te zoeken op onze website . De klant heeft alle tijd om zijn keuken te kunnen vinden zonder verbonden te zijn aan een tijdslimiet en verliest hierbij het aankoopbedrag niet .

ART.2  Door het feit een bestelling/reservering te plaatsen erkent de klant dat huidigevoorwaarden een integraal bestanddeel van de gesloten overeenkomst uitmaken.
Bij een reservering betaald de klant het aankoopbedrag voor de gereserveerde keuken of een voorschot van 30% in sommige gevallen keukens indien dit duidelijk erbij vermeld staat. 

ART. 3 Alle klachten naar aanleiding van leveringen dienen ons schriftelijk en per aangetekende zending te bereiken binnen drie dagen na ontvangst der goederen, daarna worden de leveringen ontegensprekelijk geacht als zijnde volledig aanvaard.

ART. 4 Alle klachten met betrekking tot onze facturen of andere documenten dienen ons schriftelijk en per aangetekende zending te bereiken binnen drie dagen na ontvangstdatum (factuurdatum +2), daarna worden onze facturen en/of documenten ontegensprekelijk geacht als zijnde volledig aanvaard. 

ART.5  De geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan; eventuele intresten en schadebeding inbegrepen, en dit bij wijze van uitdrukkelijk overeengekomen afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek.
2° Met name erkent de medecontractant hierbij uitdrukkelijk dat eventuele kortingen of gratis leveringen/opties die hij bekomen heeft al dan niet kaderend in eender welke bestelling, vervallen indien de overeengekomen betalingscondities niet worden nageleefd zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van 2dehandsekeukens BVBA

ART. 7 De medecontractant verklaart dat alle door hem verstrekte facturatiegegevens correct zijn

ART. 8 Wij leveren al onze keukens gratis binnen België in de provincie Antwerpen. Voor leveringen buiten de provincie Antwerpen wordt een leveringskost van € 100 aangerekend. Wij bezorgen tevens ook in Nederland tegen dezelfde meerprijs van €100.
Echter in de provincie Groningen, Friesland word er leveringskost van €200 aangerekend.

ART. 9 Onze opgegeven leveringstermijnen van de goederen zijn correct en volledig aanvaard door de klant. Bij laattijdige leveringen zal men hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.

 

ART. 10 Alle leveringen in het kader van onderhavige overeenkomsten zijn voltrokken op het ogenblik dat de goederen onze werkplaatsen verlaten
Gebeurlijke klachten nopens het transport zoals schade zal de verzekering van toepassing zijn.

ART. 12 Partijen komen een garantieduur van 1 jaar overeen, te rekenen vanaf de levering van de goederen. Vanzelfsprekend kan de garantie niet ingeroepen worden voor de gebreken/schade die op het ogenblik van de bestelling aanwezig waren en welk dan ook gekend zijn door de medecontractant. Onze garantie en/of aansprakelijkheden voor de goede werking van de geleverde goederen gelden slechts onder uitdrukkelijk voorbehoud van de deugdelijkheid van de bij de medecontractant aanwezige basisinstallaties en/of randapparatuur –
hierbij wordt met name, doch geenszins restrictief, verwezen naar elektrische voorzieningen (voldoende aarding), koelinstallaties, enz… – de medecontractant wordt hierbij voor zoveel als nodig gewezen op diens eigen en uitsluitende aansprakelijkheid bij gebreke aan een optimale werking van de hierboven bedoelde installaties en voorzieningen.

ART. 13 Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.

U heeft een zeer mooie keuken al vanaf 500,- euro!

De keuken is volledig gedemonteerd en staat meteen voor u klaar en is inclusief gratis bezorging!